Silniejsze społeczeństwo

Samfylkingin vill sterkara samfélag þar sem vel er hugað að innviðum eins og heilbrigðis- og menntakerfi

Silniejsze społeczeństwo

Samfylkingin chce opracować najwyższej klasy system opieki zdrowotnej, system edukacyjny zapewniający równe szanse wszystkim oraz nową politykę gospodarczą opierającą się na wynalazkach, innowacyjności i zrównoważonej wymianie energii. Chcemy wyjść z recesji wywołanej pandemią COVID-19 i całkowicie odrzucamy planowane przez rząd na najbliższe lata cięcia w wysokości 100 mld ISK. Pragniemy wdrożyć bardziej zdroworozsądkowe podejście do przepisów dotyczących podatków i zasobów naturalnych, rozpocząć prace nad nową konstytucją i zapewnić obywatelom bardziej bezpośredni dostęp do władzy.

Opracujmy lepszy system opieki zdrowotnej

Zamierzamy zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej, zwiększyć ilość przeznaczonych na nią środków i dążyć do wdrożenia ogólnosystemowych zmian i reform w sposobie świadczenia usług na rzecz indywidualnych osób i rodzin. Ogół społeczeństwa dostrzega konieczność ulepszenia systemu opieki zdrowotnej z myślą o nas wszystkich niezależnie od statusu ekonomicznego i miejsca zamieszkania. Nie możemy dłużej czekać z podjęciem niezbędnych działań. Musimy rozwiązać najbardziej palące problemy oraz opracować system usług z myślą o perspektywie długoterminowej. Za każdym nazwiskiem na liście osób oczekujących na potrzebny zabieg, wizytę u specjalisty czy rozmowę z psychologami i psychiatrami stoi rodzina poszukująca rozwiązania problemu, z którym się boryka. Samfylkingin uważa, że nadszedł czas, aby wysłuchać pracowników opieki zdrowotnej, którzy od dawna wzywają do wprowadzenia reform. Musimy z nimi współpracować, aby wykorzystać wszystkie dostępne środki na rzecz poprawy opieki zdrowotnej. Nie możemy „żyć z wirusem”, jeśli znacznie nie zwiększymy wsparcia dla szpitala państwowego Landspitali i pracowników opieki zdrowotnej.

Co ma zamiar zrobić Samfylkingin?

 • Zwiększenie ilości środków przeznaczonych na publiczną opiekę zdrowotną, podjęcie działań mających na celu uzupełnienie braków kadrowych i skrócenie czasu oczekiwania na pilne zabiegi.
 • Wdrożenie ogólnokrajowego programu dotyczącego świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego. Uwzględnienie świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Budowa nowoczesnych oddziałów psychiatrycznych i natychmiastowe zagwarantowanie dzieciom i młodzieży niezbędnych świadczeń. Wprowadzenie darmowych świadczeń psychologicznych dla dzieci i młodzieży. 
 • Wdrożenie środków zapobiegawczych. Niezwłoczne ulepszenie systemu badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i raka piersi oraz wdrożenie badań przesiewowych w kierunku innych odmian raka.
 • Zmniejszenie obłożenia szpitala Landspitali poprzez wdrażanie zmian systemowych, zapewnienie starszym obywatelom nowych miejsc zamieszkania i dostępu do świadczeń, rozszerzenie zakresu świadczeń w ramach opieki domowej oraz systematyczne zwiększanie liczby sal szpitalnych. Regulacja wysokości opłat za pobyt w szpitalu.
 • Skuteczniejsze wykorzystanie zasobów przekazanych na opiekę zdrowotną poprzez zwiększenie częstotliwości wewnętrznych audytów w sektorze publicznym, a także bardziej skuteczne zarządzanie różnymi aspektami systemu opieki zdrowotnej oraz koordynację i monitorowanie ich.
 • Zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z całego kraju dzięki poprawie warunków pracy i wynagrodzenia pracowników opieki zdrowotnej oraz inwestowanie w rozwiązania technologiczne w zakresie teleporad. Pokrywanie całości kosztów transportu krajowego w celu uzyskania niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w placówce oddalonej od miejsca zamieszkania.
 • Problemy dotyczące systemu opieki zdrowotnej objawiają się długimi listami osób oczekujących na zabiegi oraz wieloma trudnościami, z którymi boryka się oddział ratunkowy szpitala Landspitalinn. To samo dotyczy wielu innych obszarów systemu, m.in. niezbędnej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży, podstawowej pomocy dla kobiet w ciąży poza stolicą, badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, a także ośrodków dla osób chorych i starszych.

Nowa polityka gospodarcza i odpowiedzialny zarząd gospodarczy

Chcemy, aby Islandia wyszła z recesji, i całkowicie odrzucamy planowane przez rząd na najbliższe lata cięcia wydatków. Silny system opieki zdrowotnej i stabilny kurs wymiany walut to podstawy zdrowej, korzystnej gospodarki. Odpowiedzialna polityka gospodarcza powinna obejmować umocnienie infrastruktury, działania na arenie międzynarodowej oraz wspieranie innowacyjności i różnorodności. Ponadto najważniejszym wyzwaniem gospodarczym bieżącej dekady jest przeprowadzenie sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji gospodarczej na rzecz bardziej ekonomicznej przyszłości.

Co ma zamiar zrobić Samfylkingin?

 • Inwestowanie dużych ilości środków w podstawową infrastrukturę, zwłaszcza sprzyjającą ekologicznej wymianie energii, oraz reformy w sposobie działania rządu.
 • Odrzucenie aktualnych planów rządu zakładających cięcia rzędu 100 mld ISK, co zagraża gospodarce i sektorowi usług publicznych.
 • Opracowanie nowej polityki gospodarczej, praca nad cyfryzacją usług na rzecz osób i firm oraz wspieranie nowych filarów gospodarki: wynalazczości, innowacyjności i działalności międzynarodowej i sektora kreatywnego.
 • Ograniczenie złożoności środowiska, w którym działają małe firmy i przedsiębiorcy indywidualni. Obniżenie podatku dochodowego. Ustanowienie nowego rodzaju podmiotu gospodarczego w celu ułatwienia zakładania i rozwijania spółek poprzez ograniczenie zobowiązań przez pierwsze dwa lata.
 • Ustanowienie klastrów innowacji we wszystkich obszarach o większej liczbie ludności we współpracy z lokalnymi podmiotami, zapewnienie przedsiębiorcom, firmom i instytucjom z całego kraju dostępu do obiektów i wsparcia.
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki w całym kraju i rozpoczęcie wspólnych działań na rzecz utrzymania i rozwoju miejsc atrakcyjnych dla turystów. Opracowanie polityki turystycznej sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu.
 • Wspieranie monitorowania konkurencji i ustanawianie przepisów mających na celu przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom na rynku pracy.
 • Samfylkingin koncentruje się na zagwarantowaniu solidnego wzrostu gospodarczego i dbałości o środowisko, podczas gdy partie rządzące grożą zaburzeniem gospodarki poprzez ograniczenie wydatków o 100 mld ISK. W takiej sytuacji warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jakich obszarów będą dotyczyć cięcia? Czy dotkną sektorów opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej?

System edukacyjny zapewniający równe szanse dla wszystkich

Pragniemy rzeczywistej równości na wszystkich poziomach edukacji. Zróżnicowany system edukacji oparty na równości pozwoli nam poznać mocne strony każdego ucznia i dzięki temu zbudować silniejsze społeczeństwo. Chcemy zbudować system edukacji, w którym nikt nie jest pozostawiony sam sobie, a ponadto każdy uczeń otrzymuje wykształcenie i może rozwijać się na własnych zasadach. Obecnie wsparcie jest potrzebne uczniom szkół średnich, w przypadku których obostrzenia wpłynęły zarówno na naukę, jak i życie społeczne. Musimy podjąć odpowiednie kroki, aby ci uczniowie nie rezygnowali z edukacji.

Co ma zamiar zrobić Samfylkingin?

 • Podniesienie wysokości szacunkowych kosztów utrzymania studentów do wysokości średnich szacunkowych kosztów utrzymania określonych przez Ministerstwo Spraw Społecznych i dopilnowanie, aby maksymalny poziom dochodów uwzględniał zmiany w poziomie wynagrodzenia.
 • Wspieranie innowacyjności i rozwoju w sektorze edukacji, zapewnianie nauczycielom i uczniom lepszego wsparcia oraz poprawa dostępu do psychologów, pracowników socjalnych i innych form pomocy w szkołach.
 • Wspieranie gmin i szkół, w których dla dużego odsetka dzieci islandzki nie jest pierwszym językiem, aby zagwarantować na wszystkich etapach edukacji wyższy poziom nauki zarówno języka islandzkiego, jak i języka ojczystego takich dzieci.
 • Zwiększenie wysokości dotacji przekazywanych organizacjom badawczym i naukowym w celu zachęcenia większej liczby osób do udziału w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.
 • Wspieranie kształcenia w zakresie sztuk plastycznych poprzez obniżenie czesnego na islandzkiej Akademii Sztuk Pięknych i zwiększenie dostępności edukacji dotyczącej sztuk pięknych dla ludzi z całego kraju.
 • Zwiększenie wsparcia kształcenia zawodowego i staży zawodowych oraz umożliwienie większej ilości uczniów kształcenie w tym kierunku.

Działania na rzecz zwalczania szczególnych interesów

Chcemy, aby przepisy podatkowe i dotyczące wykorzystania zasobów były bardziej zdroworozsądkowe, a system podatkowy pozwalał niwelować nierówności społeczne. Środków wystarczy dla wszystkich, ale do kwestii pobierania dochodów przez państwo należy podejść ostrożnie.

Co ma zamiar zrobić Samfylkingin?

 • Podniesienie opłat za kwotę połowową i wdrożenie specjalnej składki pobieranej od największych przedsiębiorstw rybnych (których roczne połowy przekraczają równowartość pięciu tysięcy ton dorsza). Będzie to dotyczyć tylko około dwudziestu największych firm.
 • Przeprowadzenie dokładnej analizy aktualnego systemu zarządzania przedsiębiorstwami rybnymi i zaproponowanie zmian mających na celu maksymalizację krajowych dochodów związanych z zasobami naturalnymi, ograniczenie zagęszczenia i zachęcenie nowych podmiotów do wkroczenia na rynek.
 • Ponowne wprowadzenie najwyższego progu podatkowego dla podmiotów o wartości netto przekraczającej 200 mln ISK.
 • Poprawa skuteczności nadzoru podatkowego i dochodzeń w celu zapobiegnięcia uchylania się od płacenia podatków, a także udzielenie Dyrekcji ds. Dochodzeń Podatkowych prawa do wnoszenia spraw do sądu.
 • Obecna sytuacja nie jest uczciwa. Podatki płacone przez zwykłych obywateli Islandii należą do najwyższych w OECD. Z drugiej strony grupy dysponujące najwyższymi dochodami i największymi zasobami w mniejszym stopniu przyczyniają się do dobrobytu społeczeństwa niż w krajach skandynawskich, podczas gdy grupy o najniższych dochodach muszą płacić więcej. Chcemy wykorzystać system podatkowy do generowania przychodów i promowania równości w społeczeństwie, w którym zasoby mają coraz większy wpływ na możliwości dostępne dla ludzi ich dzieci. 

 • Specjalne interesy odgrywają dominującą rolę w zbyt wielu obszarach społeczeństwa – rząd powinien mieć odwagę, aby stawić czoła temu problemowi. Opłaty za kwoty połowowe są obecnie niższe niż opłaty za tytoń. Duże podmioty zajmujące się rybołówstwem nie powinny otrzymywać wsparcia od innych firm w postaci kwot sprzedawanych znacznie poniżej wartości rynkowej. Samfylkingin chce dopilnować, aby zasoby naturalne zostały konstytucyjnie uznane za własność narodu, co wymuszałoby uiszczanie opłat w wysokości pełnej wartości ryb morskich. Samfylkingin uważa, że najrozsądniejszym sposobem na przydzielanie praw do zbioru zasobów jest sprzedawanie każdego roku ich określonej części podczas aukcji. Niemniej jednak partia jest gotowa rozważyć inne rozwiązania przynoszące taki sam skutek. Do tego czasu należy podnieść wysokość opłat za kwoty połowowe.

Download the Manifesto

Want to read the manifesto on a PDF? Hit the button and download the brochure!

Download PDF