Polityka prywatności Samfylkingarinnar – jafnaðarmannaflokks Íslands

1. O tej polityce

Samfylkingun - Socjaldemokraci Islandii są zaniepokojeni prawami osób fizycznych w zakresie rejestracji i przetwarzania danych osobowych. Samfylkingin podkreśla, że ​​wszystkie dane osobowe są traktowane w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty.

Polityka prywatności Samfylkingan jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy nr. 90/2018 w sprawie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych oraz Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w tym zakresie.

Polityka określa cel, dla którego dane osobowe są gromadzone i jak są przechowywane, w jaki sposób strona wykorzystuje takie informacje, gdzie informacje mogą być rozpowszechniane i jak jest zabezpieczane ich bezpieczeństwo.

Dane osobowe w rozumieniu niniejszej polityki to informacje o osobie, która umożliwia identyfikację osoby lub której można zidentyfikować osobę, czyli tzw. informacje, które można bezpośrednio lub pośrednio powiązać z konkretną osobą.

Cel, powód

Samfylkingin to partia polityczna, tj. Organizacje pozarządowe, które powstały na podstawie określonej polityki, ideologii i poglądów, ale jednym z warunków demokracji jest rozkwit wolnej działalności organizacji politycznych. Organizacje polityczne muszą rejestrować i przetwarzać dane osobowe w swojej pracy, m.in. w celu prowadzenia rejestrów członkowskich oraz praw i obowiązków członków, a także rozpowszechniania informacji wśród członków partii i ewentualnie innych osób.

Celem Samfylkingan przy rejestracji i przetwarzaniu danych osobowych jest to, aby strona mogła wypełniać swoje obowiązki i swoją rolę zgodnie z prawem strony i prawem krajowym, wobec członków partii, pracowników i osób, z którymi utrzymuje stosunki biznesowe.

Dane osobowe posiadane przez Stronę nie są wykorzystywane w żadnym innym celu niż ten, dla którego zostały uzyskane.

3. Odpowiedzialność

Samfylkingin - Socjaldemokraci Islandii, Hallveigarstígur 1, 101 Reykjavík, ID nr. 690199-2899, jest stroną odpowiedzialną za dane osobowe dostarczone stronie, a strona pozyskała.

Samfylkingin wyznaczył przedstawiciela ds. prywatności, z którym można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub listownie na powyższy adres.

Niniejsza polityka prywatności jest prezentowana wszystkim pracownikom strony, którzy również podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności.

4. Informacje

Samfylkingin gromadzi i przetwarza dane osobowe członków partii, zarejestrowanych zwolenników, pracowników i osób, z którymi strona ma relacje biznesowe. Strona zbiera tylko te informacje, które są niezbędne do tego, aby móc wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec ww. stron.

Co do zasady Samfylkingin zbiera dane osobowe bezpośrednio od członków partii, zarejestrowanych zwolenników, pracowników lub osób, z którymi łączy ją relacja biznesowa. Informacje mogą jednak pochodzić również od osób trzecich, m.in. rejestr krajowy, rząd i firmy.

Samfylkingun dba o komunikowanie swojej polityki i działań. Taka wymiana informacji w wielu przypadkach opiera się na bezpośrednim kontakcie z osobami. Przetwarzanie danych osobowych członków partii i zarejestrowanych sympatyków służy przede wszystkim przekazywaniu informacji i ułatwianiu udziału w pracach partii.

Aby zapewnić wiarygodność przechowywanych przez stronę informacji, są one aktualizowane w miarę potrzeb, m.in. poprzez połączenie informacji z Krajowym Rejestrem.

W zależności od charakteru relacji danej osoby ze stroną można uzyskać różne informacje. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które strona może uzyskać i w jakim celu mogą być przechowywane.

Informacje o nazwiskach, numerach identyfikacyjnych, adresach, adresach e-mail i numerach telefonów nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to nieuniknione w celu opisanym powyżej.

4.1. NAZWA. Samfylkingin prowadzi rejestr nazwisk członków partii za pośrednictwem poszczególnych stowarzyszeń członkowskich oraz zwolenników, którzy formalnie nie są członkami partii. Prowadzona jest również lista osób, które są w systemie sponsorskim, płacą składki członkowskie oraz tych, którzy zajmują stanowiska poufne dla partii, a także jej pracowników.

4.2. NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Numer identyfikacyjny zwykle towarzyszy zarejestrowanemu nazwisku osoby. Informacje służą głównie do odróżnienia od siebie osób o tych samych nazwach. Numery identyfikacyjne służą również do uzyskania informacji o wieku członków partii. Ponadto są one wykorzystywane jako niepowtarzalny identyfikator do pobierania regularnych aktualizacji rejestru krajowego zarejestrowanego miejsca zamieszkania oraz innych informacji przechowywanych w rejestrze krajowym, takich jak nazwisko. Numery identyfikacyjne służą również do uzyskiwania informacji o tym, kto jest objęty zakazem w Krajowym Rejestrze i/lub książce telefonicznej, a także do wyszukiwania i aktualizowania numerów telefonów osób, które nie zostały objęte zakazem w okresie poprzedzającym wybory.

4.3. ADRES I KOD POCZTOWY. Informacje o adresie i kodzie pocztowym są zwykle zawarte w numerze identyfikacyjnym i służą do rejestrowania członków partii we właściwych stowarzyszeniach w partii. Służą również do wysyłania informacji listownie do członków partii i zarejestrowanych zwolenników dotyczących pracy w partii. Kody pocztowe i ewentualnie adresy służą do lokalizacji osób w gminach i okręgach, ale lokalizacja zależy m.in. prawo wstępowania do lokalnych związków partyjnych, prawo kandydowania w wyborach do odpowiednich stowarzyszeń i rad samorządowych oraz prawo uczestniczenia w prawyborach w okresie poprzedzającym wybory samorządowe i parlamentarne.

4.4 ADRES. Adresy e-mail są wykorzystywane do wysyłania informacji do członków partii i zarejestrowanych zwolenników pocztą elektroniczną, takich jak wydarzenia, spotkania, wiadomości od kierownictwa, zbieranie funduszy, zasady i inne wiadomości z pracy partii, a także zachęty w kampania wyborcza. Adresy e-mail osób, które wyraziły na to zgodę, są zachowywane. Członkowie partii i zarejestrowani sympatycy mogą w każdej chwili odrzucić dalsze e-maile od partii, składając wniosek do biura partii.

4.5. NUMER TELEFONU. Numery telefonów są wykorzystywane do przekazywania informacji członkom partii i zarejestrowanym zwolennikom w rozmowach telefonicznych lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych, takich jak wydarzenia, spotkania, wiadomości od kierownictwa, zbieranie funduszy, zasady i inne wiadomości z pracy w partii, a także zachęty w wyborach kampanie. Zachowane są numery telefonów osób, które wyraziły na to zgodę. Członkowie partii i zarejestrowani sympatycy mogą w każdej chwili odmówić dalszych telefonów i sms-ów od partii, składając wniosek do biura partii.

4.6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI KATEGORII. Zgodnie z prawem partii, członkostwo jednostek w Samfylking odbywa się za pośrednictwem wielu stowarzyszeń, które są członkami partii. Afilianci są lokalni lub krajowi. Oprócz stowarzyszeń członkowskich członkowie partii mogą być członkami związków krajowych. Samfylkingin prowadzi centralny rejestr partyjny, w którym przechowywane są informacje o wszystkich członkach partii, ich członkostwie i rejestracji związkowej, o poufnej pracy na rzecz stowarzyszenia i/lub partii oraz informacje związane z pozyskiwaniem funduszy, takie jak składki członkowskie i członkostwo w systemie sponsorskim . Zwolennicy Samfylkingur, którzy nie są członkami partii, są również zarejestrowani w centralnym rejestrze partii.

Tylko ci pracownicy Samfylkingur, którzy potrzebują go w celu uzyskania dostępu do rejestru stron jako całości, mają do niego dostęp i nie jest on udostępniany osobom trzecim.

Centralny rejestr partii zawiera informacje o numerach członkowskich każdego stowarzyszenia członkowskiego i stowarzyszenia krajowego. Dostęp do listy członków, aby móc wykonywać obowiązki wobec członków, m.in. na zebrania ogólne i stowarzyszeniowe, zbieranie funduszy, składki członkowskie i inną komunikację z członkami, m.in. dzięki doborowi listy kandydatów w lokalnych firmach. W zależności od okoliczności, dostęp do list członków stowarzyszeń członkowskich i związków krajowych mogą mieć również członkowie partii zajmujący szczególne, poufne stanowiska, np. przewodniczący i pracownicy zebrań stowarzyszeń, a także komisje wyborcze i komisje stałe.

Zarządy członków mogą przyznać określonej grupie członków ograniczony dostęp do próbki członków, która jest dostępna tylko w siedzibie partii, w celu rozpowszechniania informacji wśród członków i zarejestrowanych sympatyków na terenie lokalnego stowarzyszenia, np. stowarzyszeń. w przeddzień wyborów parlamentarnych i samorządowych. Po przygotowaniu takiego przykładowego rejestru, numery identyfikacyjne, nazwiska, adresy, kody pocztowe i, w zależności od przypadku, numery telefonów osób, które są członkami stowarzyszenia lub są zarejestrowanymi zwolennikami Samfylking. Przykładowe pliki są przekazywane wyłącznie po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności, w którym podkreśla się, że ich przetwarzanie powinno być pod każdym względem zgodne z niniejszą polityką prywatności, prawami i zasadami strony oraz prawem krajowym.

Stowarzyszenia i stowarzyszenia narodowe nie mogą otrzymywać adresów e-mail z rejestru partii, ale biuro partii wysyła w ich imieniu wiadomość e-mail w zakresie działania każdego stowarzyszenia lub rady okręgowej, na żądanie.

W związku z wyborem listy kandydatów i wyborami na tajne stanowiska w partii kandydaci mogą uzyskać dostęp do spisu wyborców, m.in. odpowiednią próbkę z rejestru partii, w zamian za podpisanie deklaracji poufności dotyczącej postępowania z listą wyborców, która zawiera zobowiązanie, że jej traktowanie jest zgodne z niniejszą polityką prywatności, prawami i zasadami partii oraz przepisami krajowymi. Adresy e-mail są wykluczone z listy wyborców, ale kandydaci mogą zgodnie z regulaminem w każdej chwili zażądać, aby biuro partii wysłało w ich imieniu e-mail do osób, które znajdują się na liście wyborców i nie odrzuciły e-maila. -maile.

5. Prywatność na stronie internetowej

Strona internetowa Samfylkingan www.xs.is jest otwarta dla wszystkich. Strona Samfylkingurinn korzysta z Google Analytics i Facebook Pixel do zbierania informacji o Twojej wizycie.

Strona internetowa Samfylkingan zawiera linki do stron internetowych spoza www.xs.is. Samfylkingin nie kontroluje tych stron i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

6. Bezpieczeństwo informacji

Samfylkingin kładzie nacisk na bezpieczeństwo i poufność w przetwarzaniu danych osobowych oraz zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do informacji będących w posiadaniu strony. Strona stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru. Środki te mają na celu zapobieganie utracie lub przypadkowej zmianie danych osobowych oraz uniemożliwienie nieuprawnionego dostępu, kopiowania, wykorzystywania lub ujawniania. Samfylkingin kontroluje t.a.m. dostęp do systemów informatycznych strony w tym celu.

Samfylkingin nie udostępnia danych osobowych firmom, instytucjom ani osobom fizycznym, chyba że strona jest prawnie zobowiązana do udostępnienia danych osobowych, m.in. organom regulacyjnym, organom ścigania lub innym organom upoważnionym przez prawo do otrzymywania takich informacji.

Strona jest upoważniona do udostępniania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu, który jest usługodawcą lub wykonawcą w imieniu strony, por. Artykuł 25 Ustawa nr. 90/2018 o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. Na nim m.in. podmiotom zapewniającym bezpieczne przechowywanie danych na rzecz strony, zapewniającym rozwiązania systemowe w zakresie ewidencji stron i księgowości, podmiotom świadczącym na rzecz strony usługi informatyczne i inne usługi związane z przetwarzaniem, które wchodzą w zakres działalności strony i są niezbędne do tego celu wypełniania swojej roli i obowiązków wobec członków, zarejestrowanych sympatyków, pracowników oraz osób, z którymi łączy go relacja biznesowa. Przetwarzający ma dostęp do danych osobowych tylko tak długo, jak dane są poufne, są usuwane po przetworzeniu i są wykorzystywane wyłącznie do celów, w których są udostępniane, a ich przetwarzanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

7. Przechowywanie informacji

Samfylkingin przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny zgodnie z celem i celami przetwarzania w danym momencie.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba fizyczna ma prawo wiedzieć, czy Samfylkingin przetwarza jej dane osobowe, czy nie. Osoba fizyczna może zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz, w pewnych okolicznościach, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zainteresowana osoba ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przeniesienia jej danych. Aby uzyskać powyższe informacje, należy skontaktować się ze specjalistą ds. prywatności Samfylkingan pod adresem [email protected]

Każdy może zarejestrować się lub wypisać z listy mailingowej Samfylkingan, na przykład za pomocą dedykowanego linku na stronie internetowej Samfylkingan. Możliwość zapisania się do listy mailingowej dostępna jest na dole newslettera.

Osoba fizyczna ma również prawo do zadawania pytań organowi ochrony danych dotyczących tej polityki i sposobu, w jaki strona przetwarza dane osobowe. Ponadto istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych, jeśli zostanie uznane, że coś jest nie tak z przetwarzaniem danych osobowych przez stronę.

Jeżeli zaistnieją okoliczności, w których strona nie może spełnić prośby o informacje, strona będzie starała się wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Zarząd Samfylkingan może w dowolnym momencie zmienić niniejszą Politykę prywatności, a zmiany te wejdą w życie bez powiadomienia. Takie zmiany mogą m.in. dokonywane w celu harmonizacji polityki prywatności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi prywatności w dowolnym momencie lub ze względu na zmiany w sposobie, w jaki strona przetwarza dane osobowe.

Wszelkie zmiany w polityce będą publikowane na stronie internetowej partii: www.xs.is.

Polityka prywatności Partii Socjaldemokratycznej Samfylkingana została opublikowana 9 października 2018 r.